EED10 Years Supporting Democracy

Aplikoni për mbështetje

Për të aplikuar, ju duhet t‘i përgjigjeni pyetjeve të shkurtra si më poshtë. Ju lutemi, jepni pergjigje të qarta dhe të shkurtra.
Ju lutemi, vini re se për çdo aplikim ju duhet të plotësoni një tabelë buxheti.

Stay in touch

Sign up for all the latest news, stories and events straight to your inbox.